Vesti
Društvo

Agencija za borbu protiv korupcije: Rakočević može biti predsednik UNS-a, nema sukoba interesa

„Nema zakonskih smetnji da pored javne funkcije direktora Doma kulture u Gračanici obavljate dužnost predsednika Udruženja novinara Srbije, odnosno navedena situacija sama po sebi ne predstavlja sukob interesa u smislu odredaba Zakona“, navela je Agencija za borbu protiv korupcije u obaveštenju poslatom novinaru Živojin Rakočeviću. Ovu informaciju su sa medijima podelili članovi Uprave UNS-a, njih 12.
Agencija za borbu protiv korupcije: Rakočević može biti predsednik UNS-a, nema sukoba interesa
Živojin Rakočević i Vladimir Radomirović (Foto presscentar.rs)

 
Živojin Rakočević je, nakon što je Кandidaciona komisija UNS-a u sredu usvojila prigovore Anela Grbovića i Dragane Pejović na njegovu kandidaturu za predsednika UNS-a, sa dva glasa za (Petar Jeremić i Ljiljana Smajlović) i jednim protiv (Snežana Bradić), zatražio od Agencije tumačenje da li je u sukobu interesa ukoliko bude izabran za predsednika UNS-a, imajući u vidu član 20 Statuta UNS-a na koji su se članovi Кandidacione komisije pozvali, a na osnovu kojeg, navodno, ne može biti uvršćen u konačnu listu kandidata za izbor u organe UNS-a.
 
Agencija je, između ostalog, istakla da obavljanjem dužnosti predsednika UNS uz javnu funkciju direktora Doma kulture u Gračanici, Rakočević nije „u povredi odredbi čl. 40. st.1. Zakona o sprečavanju korupcije u vezi čl. 20 Statuta UNS, niti u navedenoj situaciji postupa suprotno odredbi čl.49. Zakona.“
 
Agencija je navela i da je „uvidom u mišljenje Privremenog organa grada Prištine utvrđeno, pored ostalog, da Skupština grada Prištine, odsnosno Privremeni organ Prištine, ima status osnivača Doma kulture Gračanica, te shodno navedenom funkcija direktora Doma kulture Gračanica se smatra javnom funkcijom, odnosno u navedenoj situaciji se smatrate javnim funskcionerom“.
 
„Imajući u vidu navedene zakonske odredbe i odredbe navedenog Statuta (UNS-a, prim.aut.), ocenjeno je da kao javni funkcioner ne pripadate kategoriji lica na koje se odnosi zabrana izbora u organe Udruženja, a koja su navedena u odredbi čl. 20 Statuta UNS-a, odnosno zaposleni, službenici i funkcioneri republičke ili pokrajinske Vlade i ministarstava i sekretarijata i lokalnih organa uprave“, navela je Agencija u obaveštenju Rakočeviću.
 
Redakcija RTV Kim je imala uvid u obaveštenje Agencije za borbu protiv korupcije dostavljeno Živojinu Rakočeviću. Podsetimo, deo članova Uprave UNS-a ranije je ocenio da je "odbacivanje kandidature Živojina Rakočevića skandal bez presedana".
 
Odredbe Zakona o sprečavanju korupcije na koje se poziva Agencija
 
Odredbama čl.40 st. 1 Zakona o sprečavanju korupcije propisano je da je javni funkcioner dužan da javni interes ne podredi privatnom, da se pridržava propisa koji uređuju njegova prava i obaveze i stvara i održava poverenje građana u svesno i odgovorno obavljanje javne funkcije.
 
Prema odredbama čl. 41 Zakona sukob interesa je situacija u kojoj javni funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče, ili izgleda kao da utiče na obavljanje javne funkcije, a privatni interes je bilo kakva korist ili pogodnost za javnog funkcionera ili povezano lice.
 
Odredbom člana 49. Zakona propisano je da javni funkcioner ne sme da bude član organa udurženja, niti njegov zastupnik, ako između javne funkcije i članstva u organu udruženja postoji odnos zavisnosti ili drugi odnos kojio ugrožava ili bi mogao da ugrozi njegovu nepristrasnost ili ugled javne funkcije ili ako je zakonom ili drugim propisom zabranjeno da javni funkcioner bude član organa određenog udruženja.
 
Član 20. Statuta UNS-a
 
Odredbom člana 20 Statuta UNS-a u organe UNS-a i u organe saveza i asocijacija u kojima je UNS član, ne mogu biti birani članovi UNS-a ako su:
 
- zaposleni, službenici i funkcioneri republičke ili pokrajinske Vlade i ministarstava i sekretarijata i lokalnih organa uprave;
 
- funkcioneri u političkim strankama ili ako su članovi u telima političkih stranaka;
 
- vlasnici, suvlasnici udela ili akcija u pravnom licu koje je osnivač medija, ako u konkretnom mediju ima više od pet zaposlenih, ne računajući same vlasnike ili suvlasnike udela ili akcija onih koji su zaposleni u osnivaču medija i
 
- direktori medija i njihovi zamenici ako u mediju ima više od 5 zaposlenih, ne računajući same direktore ili zamenike.
 
Član koji je izabran u organe UNS-a i u organe saveza i asocijacija u kojima je UNS član, može biti opozvan sa funkcije, ako u toku mandata nastupe okolnosti predviđene Statutom i zakonom koje bi onemogućile izbor tog člana u organe UNS-a i u organe saveza i asocijacija u kojima je UNS član.
 
 Ostale vesti

Goraždevac: Dobiti posao je kao dobiti na lutriji
Bosiljka Vukanić iz Goraždevca već godinama pokušava da nađe posao, ali joj to ne polazi za rukom. Kopija zahteva i papira sa kojima je aplicirala je, iz godine u godinu, sve više.
  • 24.01.2022
Pravo na obrazovanje – najvažniji aspekt ljudske slobode
Danas se obeležava Međunarodni dan obrazovanja, koji je Opšta skupština Ujedinjenih nacija proglasila 3. decembra 2018.godine, na podsticaj Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO). Svrha obeležavanja dana posvećenog obrazovanju na međunarodnom nivou je usmeravanje pažnje vlada i naroda na dostupnost obrazovanja kao sredstva za izlazak iz siromaštva.
  • 24.01.2022
Kako izgleda povratak u klupe na centralnom Kosovu
Učenici osnovnih i srednjih škola na centralnom Kosovu koje rade po nastavnom planu i programu Ministarstva prosvete Republike Srbije danas su se nakon zimskog raspusta vratili u školske klupe. 
  • 24.01.2022
Onlajn nastava u 27 škola na Kosovu

Zbog porasta broja novoobolelih, nastava će se u 27 škola na Kosovu odvijati onlajn, dok je jedna škola zatvorena.

  • 24.01.2022
Počinje drugo polugodište
Sutra počinje drugo polugodište, a Tim za škole odlučio je da osnovci od prvog do četvrtog razreda nastavu pohađaju neposredno, dok će đaci od petog do osmog razreda nastavu pratiti po kombinovanom modelu, podeljeni u dve grupe.
  • 23.01.2022
Blok B2 termoelektrane

Kosovska energetska korporacija (KEK) saopštila je da je B2 proizvodna jedinica za struju ponovo počela sa radom, javlja RTK

  • 23.01.2022