Vesti

Plan M. Ahtisarija za decentralizaciju KiM

«KIM» radio i «Glas Juga» došli su do integralne verzije dokumenta o decentralizaciji na Kosovu i Metohiji koji je sačinio specijalni predstavnik UN-a u pregovorima o statusu pokrajine Marti Ahtisari. Radi se o principima decentralizacije - odeljci A i C. Napminjemo da se radi o nezvaničnom prevodu. A. Nadležnosti 1. U okviru ustavnog sistema Kosova, opštine će vršiti svoje i delegirane nadležnosti i uživati prava učešća, kao što je dole navedeno. 2. Nadležnosti opština biće navedene u Ustavu i zakonodavstvu Kosova u skladu sa odredbama sadržanim u ovom dogovoru. Dodatne nadležnosti mogu se preneti na opštine kroz centralno zakonodavstvo. 3. Bilo koji administrativni nadzor opštinskih akata vršen od stane kosovskih vlasti u oblastima opštinskih sopstvenih nadležnosti i pojačane opštinske samouprave biće ograničen naobezbeđivanjem saglasnosti sa Ustavom Kosova i zakonima usvojenim u skladu sa principima sadržanim u ovom dogovoru. Administrativni organ za nadzor neće biti ovlašćen da vrši suspenziju izvršavanja opštinskih odluka: ali moći će da zahteva od opštine koja je donela odluku, da istu prerazmotri; ako opština prihvati zahtev, izvršenje odluke se suspenduje dok je opštinske vlasti ne razmotre. U slučaju da opština odbije zahtev ili ponovo odobri odluku u pitanju prilikom razmatranja nadzorni organ može da se obrati sudu. 4. Što se tiče delegiranih ovlašćenja, kosovske vlasti moći će da razmotre, pored saglasnosti opštinskih akata sa Ustavom Kosova i zakonima usvojenim u skladu sa principima sadržanim u ovom dogovoru, i celishodnost opštinske odluke u pitanju. 5. Sve opštine obavljaće sledeće nadležnosti: Sopstvne nadležnosti: A. utvrđivanje lokalnih ekonomskih prioriteta i promovisanje lokalnog ekonomskog razvoja; B. urbano i ruralno planiranje i korišćenje zemljišta; C. izdavanje građevinskih dozvola i drugi razvoj zemljišta D. zaštita lokalne sredine; E. primena građevinskih regulativa i standarda za kontolu gradnje; F. obezbeđivanje usluga u vezi sa javnim servisima i infrastrukturom, uključujući snabdevanje vodom, kanalizacione i odvodne sisteme, tretman otpadnih voda i otpada, lokalne puteve, lokalni transport i lokalne sisteme grejanja. G. lokano rešavanje vanrednih stanja i suzbijanje požara. H. upravljanje opštinskom imovinom. I. predškolsko osovno i srednje obrazovanje. J. primarna zdravstvena zaštita. K. socijalne usluge smeštaj. L. zaštita potrošača i javnog zdravlja. Lj. izdavanje dozvola za usluge i objekte, uključujući zabavu, hranu, pijace, ulične prodavce, lokalni javni tansport i taksi prevoz, lov i ribolovi restorane i hotele; M. sajmovi i pijace N. Davanje imena i promena imena puteva, ulica i drugih javnh mesta; O. Obezbeđivanje i održavanje javnih parkova i otvorenih prostora i grobalja. P. Turizam R. Kulturne aktivnosti. S. Sport rekreacija; T. Omladinske aktivnosti; i U. Briga o deci i prodična zaštita Delegirane nadležnosti: A. Katastarske knjige B. Matične knjige ( registrcija i dokumentacija) C. Registracija birača D. Registrcija i izdavanje dozvola za privredne delatnosti; i E. Isplata socijalne pomoći; F. Zaštita šuma 6. Pojačana opštinska samouprava Kao što je detaljno navedeno u odeljcima A8 A15 u oblastima: A. Zdravstvana zaštita primarna i sekundarna; b. obrazovanje - svi nivoi; c. kultura, uključujući, u skladu sa odredbama Sporazuma o očuvanju religijskog i kulturnog nasleđa, odgovarajuću zaštitu svog srpskog kulturnog i religioznog nasleđa na teritoriji opštine, te drugog lokalnog kulturnog i religioznog nasleđa, kao i podršku lokalnim religioznim zajednicama; d. pružanje socijalnih usluga, centralna vlada će usvojiti okvirno zakonodavstvo koristeći mehanizam vitalnog interesa koji će naknadno biti definisan, uključujući i obim njegove primene, u kontekstu mera za zaštitu zajednica. U ovom okviru, donošenje regulativa i podzakonskih akata, dalji razvoj politike i bilo koja mera za primenu biće u isključivoj odgovornosti opština. 7. U oblastima svojih nadležnosti, opštine mogu da odaberu da primene više standarde u pružanju usluga ili da uvedu dodatne mere u slučaju da im lokalni budžet to omogućava. 8. Zdravstvena zaštita a. u skladu sa okvirnim zakonodavstvom Kosova, opštine će biti odgovorne za pružanje primarne zdravstvene zaštite. Uz to, opštine Severna Mitrovica ( Zvečan ), Gračanica, Štrpce (da se dovrši) takođe će biti odgovorne za sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Ove opštine mogu da sarađuju sa drugim opštinama u pružanju ovih usluga. Njihove odgovornosti uključuju registraciju, regrutovanje i obuku zdravstvenih radnika, plate i odabir rukovodilaca u zdravstvenoj zaštiti, uključujući direktore, odnosno nadzor upravne i zdravstvene zaštite u skladu sa opštinskim nadležnostima. b. okvirno zakonodavstvo Kosova, u skladu sa ustavom postaviće minimalne standarde, garancije kvaliteta, razvoj zdravstvene strategije po pitanju higijene, preventivne zdravstvene zaštite i borbe protiv pandemija, opšte principe za izdavanje dozvola i akreditaciju za pružanje usluga u privatnom sektoru, te minimalne standarde za kvalifikaciju zdravstvenih radnika. c. Ministarstvo zdravlja Kosova biće odgovorno za nadgledanje saglasnosti sa okvirnim zakonodavstvom Kosova u skladu sa opštim odredbama A3. d. U skladu sa odredbama ovog sporazuma, uspostaviće se mehanizmi za koordinaciju između Ministarstva zdravlja Kosova i opština sa nadležnostima u pružanju sekundarne zdravstvene zaštite. 9. Obrazovanje a. U skladu sa okvirnim zakonodavstvom Kosova, opštine će biti odgovorne za predškolsko, osnovno, srednjoškolsko obrazovanje, uključujući registraciju, regrutovanje i obuku nastavničkog kadra, plate, i odabir upravnika u obrazovanju, uključujući direktore, upravni i obrazovni nadzor u skladu sa opštinskim nadležnostima. Opštine mogu da sarađuju u pružanju usluga u obrazovanju. b. Okvirno ?akonodavstvo Kosova, u skladu sa ustavom, obezbediće jednak pristup obrazovanju, uspostaviti minimalne standarde (inter alia ?a kurikulum), studentski uspeh ( student achievement), obezbeđivanje kvaliteta, minimum standarda za kvalifikaciju nastavnog kadra i ostalog osoblja u obrazovnom sektoru, te opšte principe za izdavanje dozvola i akreditaciju ustanova za obrazovanje i obuku. Opšte odredbe C. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova biće odgovorno za nadgledanje saglasnosti sa okvirnim zakonodavstvom Kosova u skladu sa A3. D. Sav obrazovni kurikulum biće u skladu sa opštinskim nadležnostima i centralnim okvirnim zakonodavstvom. Kosovske ustanove na srpskom jeziku mogu da usvoje kurikulum Ministarstva ?a obrazovanje Srbije, u zavisnosti od odobrenja Ministarstva obrazovanja Kosova radi obezbeđenja saglasnosti sa centralnim okvirnim zakonodavstvom. U slučaju da se Ministarstvo protivi, procedura izneta u odeljku A3 će se primeniti, osim za pitanja navedena o odeljku (e) koji sledi. E. Po pitanju nastave i udžbenika istorije ili srodnih oblasti od etničkog interesa, uspostaviće se komisija od tri predstavnika koje biraju poslanici u Skupštini Kosova koji se nalaze na mestima rezervisanim za zajednicu kosovskih Srba, te tri predstavnika koje bira Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova, a radi ocene kurikuluma obrazovnih institucija kosovskih Srba upotrebe srpskih udždbenika radi obezbeđivanja saglasnosti sa centralnim okvirnim zakonodavstvom. Za vreme međunarodnog prisustva, jedan međunarodni predstavnik takođe će biti član ove komisije. Sve odluke o validnosti kurikuluma komisija će donositi glasanjem prostom većinom, a njen predsedavajući će se rotirati između kosovskog Srbina i predstavnika Ministarstva svakih šest meseci. Predsedavajući će odlučivati koja dodatna pitanja, koja čine važnu oblast etničkog interesa, treba da se iznesu pred komisiju. F. U skladu sa okvirnim zakonodavstvom Kosova zajednice će imati pravo na uspostavljanje i upravljanje svojim privatnim ustanovama ?a obrazovanje i obuku. G. U skladu sa odredbama ovog sporazuma, uspostaviće se odgovarajući mehanizmi za koordinaciju između Ministarstva obrazovanja i opština sa nadležnostima iz oblasti obrazovanja. Više obrazovanje H. Više obrazovanje na srpskom jeziku biće garantovano ustavom. I. Okvirno zakonodavstvo Kosova za više obrazovanje, u skladu sa ustavom, obezbediće posšovanje principa jednakog pristupa višem obrazovanju, minimane standarde i obezbeđivanje kvaliteta, kao i autonomije institucija višeg obrazovanja i akademskih sloboda njihovih studenata i osoblja. J. U skladu sa okvirnim zakonodavstvom Kosova, opština Severna Mitrovica ( Zvečan) biće odgovorna za javni univerzitet na srpskom jeziku na Kosovu. Moći će da sarađuje sa bilo kojim drugom opštinom u upravljanju ovim univerzitetom. Univerzitet će biti autonoman i u nastavnom i u istraživačkom radu; njegova interna organizacija, rad i procedure, kao i sarađivanje sa vlastima biće određeno statutom, u skladu sa okvirnim zakonodavstvom Kosova. K. Statut Univerziteta u Mitrovici razviće sam Univerzitet u skladu sa okvirnim zakonodavstvom Kosova. Odluke o saglasnosti statuta sa centralnim okvirnim zakonodavstvom, evropskim standardima i praksom, kao i o odgovarajućim regulativama koje se tiču akreditacije Univerziteta u okviru kosovskog univerzitetskog sistema donosiće komisija u sastavu i tri eksperta koje bira Univerzitet, i tri eksperta koje bira Ministarstvo ?a obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova i ?a vreme međunarodnog prisustva, jedan međunarodni ekspert. Komisija će sve odluke donositi većinskim glasanjem, a njen predsedavajući će se rotirati između predstavnika Univerziteta i Ministarstva svake godine. 10. Kultura a. Opštine će biti odgovorne za pitanja kulture na opštinskom i nivou zajednica, uključujući promociju kulturnih aktivnosti, lokalnih i etničkih tradicija, uspostavljanje kulturnih institucija i organizacija, kao i obezbeđivanje zaštite kulturnog i religioznog nasleđa u skladu sa odredbama Sporazuma o očuvanju religioznog i kulturnog nasleđa. Opštine mogu da sarađuju u kulturnim aktivnostima. b. Okvirno zakonodavstvo Kosova, u skladu sa ustavom definisaće odgovornosti kosovske vlade na planu očuvanja ukupnog nasleđa i dozvola ?a elektronske medije. c. Ministarstvo za kulturu, omladinu i sport Kosova biće odgovorno za nadzor saglasnosti sa okvirnim zakonodavstvom Kosova u skladu sa A3. 11. Obezbeđivanje socijalnih usluga a. Opštine će biti odgovorne za prižanje socijalnih usluga, kao što su briga o ranjivoj populaciji, porodici i starijima (dečji vrtići, obdaništa, dnevni centri i kućna nega, uključujuć i centre za socijalni rad). Ove odgovornosti uključuju regrutovanje i obuku osoblja, plate i izbor upravnika u oblasti socijalnog staranja, uključujući direktore, i nadzor administrativne i socijalne politike. Opštine mogu da sarađuju u pružanju socijalnih usluga. b. Socijalna pomoć biće zakonski regulisana i administrirana na centralnom nivou. Isplata socijalne pomoći i benefita javne socijalne bezbednosti, sa izuzetkom penzija, biće delegirana opštinama. c. Okvirno zakonodavstvo Kosova, u skladu sa ustavom uspostaviće minimalne standarde, mehanizme za opšte planiranje i koordinaciju da bi se obezbedilo da svi građani imaju jednak pristup kvalitetnim uslugama, uključujući osnovna pravila koja se tiču izdavanja licenci i uslova koje privatni operatori moraju da ispune za pružanje lokalnih socijalnih usluga. d. Pored odredaba iz paragrafa (c), Beograd može da vrši socijalne pomoći, uključujući penzije stanovnicima Kosova. e. Opštine mogu da uvedu druge novčane beneficije za siromašno stanovništvo u okviru svojih buddžetskih sredstava. f. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Kosova biće odgovorno za nadzor saglasnosti sa okvirnim zakonodavstvom Kosova u skladu sa A3. g. U skladu sa odredbama sadržanim u ovom sporazumu, mogu da se uspostave mehanizmi za koordinaciju između Ministarstva za rad i socijalnu politiku i opština sa odgovornošću za socijalnu politiku. 12. Povećana prava učešća Opštine će vršiti sledeća povećana prava učešća u oblastima policije i sudstva. 13. Policija a. Kosovska policijska sližba koja deluje u opštinama biće odgovorna za održavanje reda i zakona u opštinama. B. Etnički sastav policije u okviru opština u najvećoj mogućoj meri će odražavati etnički sastav stanovništva u toj opštini. U principu, šef lokalne policijske stanice pripadaće onoj zajednici koja čini većinu u toj opštini. C. Jedinstven lanac komande za policijsku službu biće održavan na celom Kosovu. D. Lokalni saveti koji se sastoje od predstavnika opštine i policije, uključujući šefove lokalnih plicijskih stanica, biće u potpunosti funkcionalni da bi se omogućila saradnja između kosovske policijske službe i opštinskih vlasti-lidera lokalnih zajednica. Na čelu saveta nalaziće se predsedici opština. E. Komandanti lokalne policije biraće se na osnovu zajedničkog procesa između skupštine opština i MUP Kosova. Skupština opština, nakon konsultacija sa MUP-om predložiće minimum dva imena za šefa lokalne policijske stanice. MUP onda može da imenuje jednog kandidata sa ove liste u roku od 15 dana od prijema liste. U slučaju da ni jedan od kandidata nije prihvatljiv za MUP, skupština opštine će dati Ministarstvu drugu listu sa mininumom dva kandidata. Ako Ministarstvo ne prihvati jednog od kandidata sa druge liste u roku od 15 dana od prijema liste, skupština opštine će predložiti treću listu koja sadrži sve do tada predložene kandidate i dva nova kandidata koja potiču iz postojećeg sastava Kosovske policijske službe. Tada je ministarsvo u obavezi da imenuje jednog od kandidata sa treće liste u roku od 15 dana od prijema liste. F. Kandidate koj predlažu skupštine opština ispunjavaće minimum svih profesionalnih zahteva uspostavljenih kosovskim zakonodavstvom. G. Kao opšte pravilo, komandanti lokalne policije biće unapred informisani o operacijama snaga centralne ili specijalne policije na području koje pokriva lokalna stanica policije, osim ako značaj operacije ne nalaže drugačije. H. Granica područja policijske stanice poklapaće se sa opštinskim granicama. 14. Pravosuđe. A. Kosovske pravne institucije u najvećoj mogućoj meri će odražavati etnički sastav oblasti njihove jursdikcije. B. Da bi se obezbedio jednak pristup pravdi u krivičnim građanskim stvarima primeniće se posebne odredbe kojima će sudije- tužioci biti na rasplaganju svim zajednicama, odnosno kojima će se obezbediti gde god je to moguće da sudije-tužioci potiču iz iste zajednice koja čini većinsku zajednicu( kancelarije za održavanje veze sa sudom, sudski dani, itd. ) C. Manjinske zajednice imaće glas u izboru sudija - tužilaca za sudove nadležne za opštine u kojima kososvki Srbi čine većinsko stanovništvo, kako na nivou okružnog tako i na nivou opštinskog suda. Modaliteti na koji će ovo biti ostavreno biće određeni u kontekstu mera za zaštitu zajednica po mogućstvu kroz posebne mehanizme koji uključuju Kosovski savet za sudstvo i tužilaštvo i članove Skupštine koji predstavljaju zajednice. D. Jedan okružni sud će biti određen za apelacioni sud za opštinske sudove u opštinama u kojima kosovski Srbi čine većinu. Na istom principu baziraće se i kancelarije okružnih tužlaštava. 15. Javna dobra preduzeće u avnom vlasništvu(POEs) U sklopu procesa za inkorporiranje javnih preduzeće Kosova koji je u toku, podržaće se predstvljanje opštinau nadzrnim odborima javnih preduzeća za vodu otpad i navodnjavanje a uz druge deoničare i eksperte. Pitanje vlasništva ovih javnih dobara, trenutno pod nadzorom KTA, razmataće se u kontekstu ekonomskih odredbi statusnog rešenja. E. Saradnja sa opštinama i institucijama van Kosova, uključujući saradnju sa institucijama u Srbiji. opštine će biti ovlašćene da se angažuju u okviru oblasti svojih nadležnosti, na planu saradnje sa partenrima van Kosova, uključujući istitucije u Srbiji. Ova saradnja može biti u obliku finansijske, tehničke ekspertske i kadrovske pomoći i podrške za primenu opštih nadležnosti, uključujući i u kontekstu pojačane opštinske samouprave kao što je navedeno u A6. ----- Uspostaviće se zajednička komisija Beograda i Prištine ( po mogućstvu uz međunarodno posredovanje) radi omogućavanja saradnje i bavljenja posebno osetljivim pitanjima između Prištine i Beograda u vezi sa saradnjom sa institucijama i opštinama u Srbiji. ... .... . Opštine će za dve nedelje unapred obavestiti Ministarstvo za lokanu samoupravu o bilo kojoj takvoj saradnji ili sprazumu o saradnji, koji će biti podložni ispitivanju njihove saglanosti sa kosovskim okvirnim zakonodavstvom jedino. ... ... .... U bilo kojem sporazumu o takvoj saradnji pokrenutom od stane opštine, biće navedene oblasti predviđene saradnje, nivo finansiranja, mehanizmi za finansiranje kao što je u principima navedeno u ovom sporazumu B5, obezbeđivanje kadrova i opreme i proceduralni aranžmani. ----- Sporazum o saradnji obezbediće punu transparentnost prema kosovskoj vladi u skladu sa propisima za upravljanje javnim finansijama koji se primenjuju u svim opštinama. Bilo koje novčane kontribucije za kosovske opštine obezbeđene kroz sporazume biće prijavljene zajeno sa odgovarajućim izdacima u kosovskom budžetu. ... ... ... u slučaju da opštine odluče da vrše saradnju kroz uspostavljanje partnerstava u skladu sa odredbama iznetim u delu C, početnu odluku o sklapanju bilo kojeg sporazuma o saradnju sa institucijama van Kosova pojedinačno će doneti opštine u pitanju. Finansiranje partnerstava takođe će biti kanalisano kroz budžetske opštine koje učestvuju u njemu. Dozvoljeni su direktni odnosi između partnerstava i institucija van Kosova u praktičnim stvarima vezanim za odabrane oblasti funkcionalnih aktivnosti. Sve opštine na Kosovu imaće pravo da dobijaju podršku međunarodne zajednice. Ova podrška može biti u formi finansijske, tehničke ekspertske, i kadrovske pomoći i podrške u vršenju bilo koje odgovornosti zakoje su opštine nadležne u skladu sa okvirnim zakonodavstvom Kosova.Ostale vesti

Nova kampanja nošenja maski – Budite pažljivi i slavite u krugu porodica
Nova kampanja u borbi protiv kovida-19, sa sloganom „Nosi masku #zarad“ počela je danas na Kosovu. U centru Prištine postavljena je velika zaštitna maska koja ukazuje da građani moraju da ih nose. Instaliran je i crveni ekran koji podseća da se glavni grad nalazi u takozvanoj crvenoj zoni rizika.
  • 18.12.2020
Privođenje zbog nasilja u porodici
Srbin iz Novog Brda, čiji identitet nije saopšten, priveden je zbog fizičkog napada na svoju suprugu, saopštila je Kosovska policija.
  • 07.05.2019
Brnabić: Zaštititi pravo na informisanje Srba na KiM
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je telefonom s predstavnikom OEBS-a za slobodu medija Arlamom Dezirom o ugrožavanju osnovnih prava Srba koji žive na KiM.
  • 26.11.2018
Diković: Savest mi je čista
Ako Kosovo postane član Interpola mediji pišu da će krenuti “potera” za Srbima zbog ratnih zločina. Prvi na listi, prema pisanju mnogih, je general Diković.
  • 19.11.2018
Kosovski premijer Ramuš Haradinaj potvrdio je da je šestoro turskih državljana deportovano u Tursku, bez njegovog znanja.
  • 31.03.2018
Pečenje rakije povod za druženje
Sezona pečenja rakije uveliko traje. Voćnjaci su ove godine zbog niskih temperatura pretrpeli veliku štetu i doneli slab ili nikakav prinos domaćinstvima.
  • 14.10.2017